Παροχές

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων
Ανταλλακτικά
Λιπαντικά
Βελτιώσεις – Μετατροπές Ηλεκτρολογείο
Ευθυγραμμίσεις – Ζυγοσταθμίσεις
Φανοποιείο – Βαφές
Service Air Condition
Κάρτα ελέγχου καυσαερίων
Έλεγχος ΚΤΕΟ
Διεκπεραίωση ΚΤΕΟ

Το συνεργείο μας προμηθεύεται προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες εταιρίες στον χώρο: